بورکینا فاسو – ابلاغیهء آقای ژان –ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۲مارچ ۲۰۱۸ / ۱۱ حوت ۱۳۹۶)

صبح روز جمعه ۲ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) چندین محل، منجمله مقر سفارت جمهوری فرانسه هدف حملات قرار گرفت. نیروهای امنیتی کشور بورکینا فاسو با حمایت قوای مسئول امنیت سفارت مان جهت کاهش تهدیدات، برعلیه مهاجمین بسیج گردیدند.

PNG

من بر پشتیبانی ام از جمیع کارمندان خدمات دولتی حاضر در ساحه تأکید ورزیده و به ایشان اطمینان می دهم. یک واحد بین الوزارتی بحران فوراً در مقر وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" تشکیل گردید. من تقاضا نمودم تا آنناً و بگونهء مستقیم از تحولات اوضاع و وقایع واقف نگه داشته شوم.

هشدارهای امنیتی عندالموقع و پیهم عنوانی فرانسوییان حاضر و موجود در محل پخش گردید. تأمین امنیت شان اولویت کاری ام می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/evenements/article/burkina-faso-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 04/03/2018

قسمت بالایی صفحه