یک هیئت نظامی افغان از مکتب ارکان الحرب پاریس بازدید می کند. [fr]

از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ فبروری ۲۰۱۶ (از ۲۵ تا ۲۹ دلو ۱۳۹۴)، یک هیئتی مرکب از سه افسر عالی رتبه مکتب ارکان الحرب افغانستان به مکتب ارکان الحرب پاریس عزیمت نمود.

JPEG

بازدید هیئت نظامی افغان از پاریس، به ریاست دگروال اسدالله مرادی، قوماندان جدید مکتب ارکان الحرب کشور معهء دگرمن تیئری جلادور، آمر مأموریت همکاری نظامی در افغانستان، زمینه را مساعد ساخت تا ارتباطاتی از قبل قدیمی میان هر دو مکتب حرب دوباره قایم گردد. یادآور باید شد که آخرین مراوده بین این دو نهاد نظامی با سفری یک هیئت فرانسوی در سال ۲۰۱۳ به کابل صورت پذیرفته بود.

این بازدید نیز فُرصت داد تا میثاقی که از سال ۲۰۱۰ بدینسو میان هر دو مکتب نامبرده وجود دارد، با جنرال دو روویهِ، رئیس مکتب ارکان الحرب تلویحاً تجدید یابد.

JPEG

موضوعات مطمح بحث، با درمیان گذاشتن پرسش های عدیده، بخصوص درعرصهء گزینش، نظارت کارآموزان و همچنان در قسمت امور تصدیق مدارک، خیلی ها مورد توجه هیئت افغانی قرار گرفت. طی گفتمان و تبادل نظرات، اشتراک کنندگان نیز هر یک تجارب خویش را در ساحهء تعلیمات آمران باهم شریک ساختند.

بالاخره قرار برین شد تا در آیندهء نزدیک، با اعزام مأموریت های تخصصی فرانسوی به کابل، مشخصاً جهت فعالیت در بخش تنظیم دروس و طرح ریزی، مشارکت و تشریک مساعی میان هر دو مکتب نظامی پیگیری شده بتواند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه