" هویتی از فرهنگ افغانستان ؟"، نمایشگاه در آرشیف ملی افغانستان [fr]

پاتریک پلوتن هنرمند هنر تجسمی بروز دوشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۶ (۶ ثور ۱۳۹۵) ساختار نمایشی را در چوکات نمایشگاه تنظیم شده از سوی سفارت فرانسه و "موزیم – فرهنگ – افغانستان" و با همکاری این دو نهاد، در آرشیف ملی افغانستان برپا نمود.

نمایشگاهی مسمأ به "هویتی از فرهنگ افغانستان ؟" می خواهد پُلی را میان کلکسیون گذشته غنامند افغانستان و ابزار یا شیوه های مختلف ارزش دهی به معاصرین ایجاد کند. فلهذآ، نمایشگاه مذکور ارزش های گذشته و تناسخ آن در زمان حال را مورد پرسش قرار می دهد و همچنان جایگاه اصلی موزیم را در روند انتقال ارزش ها واضحاً برجسته می سازد.

طبعاً، نقش امروزی سیستم دیجیتالی در گردش و بخش میراث باستانی، برخوردار از یک مقام برگزیده در نمایشگاه بوده و پروژهء موزیم مجازی موسوم به "موزیم – فرهنگ – افغانستان" را نیز نمایان می سازد. پاسکال باستید پروژهء موزیم مجازی را به پیش می برد و اساسات این موزیم ویژه محرک آمادگی ها در تدویر این همایش بوده است.

JPEG

پاتریک پلوتن هنرمند هنر تجسمی در سال ۲۰۰۶ یک فیلمی دربارهء بامیان نوشته و گردانندگی نمود و با تمرکز به معضل یادشده یک فهرستنامه رنگه را در یک کتاب هنری با شکوهی که چند مقطع زمانی کَلیدی آثار تاریخی کشور را دوباره بازتاب می دهد، تدوین نمود. هنر خطاطی در تبانی با ارزش های عمده حافظه و نگه داشت آن در طبع مضاف کتاب نقش مهمی دارد. هنر خطاطی با نصب ماهرانهء اشعار در ویترین نمایشگاه ارجیحت کسب نموده است. این اشعار مزین شده با طرحی از گل ها به ذهن بیننده روح اماکن عجایبات را زنده می کند.

JPEG

عتیق رحیمی نویسنده و برنده جایزهء ادبی "گونکور" سال ۲۰۰۸ (با رومانی بنام "سنگ صبور") در یک ویدیوی ارسالی با ابراز کلماتی چون حفظ، فرهنگ، آینده ... به ردیف ارزش ها، صدا و سخن خودرا بخدمت علاقه مندان می گذارد. لانه های ویژه گوناگون که با آثار میناتوری بزرگ شده به اندازهء مجسمه های نمادین به بازدیدکنندگان نمایشگاه، وابستگی عمیق به فرهنگ مطالعه و حفظ حافظه را که نویسنده نامبرده خاصتاً بدآن اولویت قایل است، خاطر نشان می کند. ترکیب انواع مختلف عملکرد با آرامش کامل فُرصت می دهد تا زاویه برخورد و راهبردها در مورد پاسخ اساسی حافظه گسترش یابد ؛ بدین منوال، بازدیدکننده کنجکاو فضای مختص بدآن را مجدداً درمی یابد.

برای دریافت معلومات هر چه بیشتر :

http://www.afghanculturemuseum.org/

جهت شناخت مزید با هنرمند پاتریک پلوتن و آثاراش :

http://patrickpleutin.fr/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه