یک مسابقه همبستگی دوش در پاریس به نفع نظامیان فرانسوی مجروح طی عملیات خارج از فرانسه [fr]

JPEG

به ابتکار یک گروپ تعلیم و تربیهء"نوتر دآم دو سیون" اعم از شاگردان، معلمین و اولیای متعلمین و با حمایت سنا و انجمن "همبستگی دفاع"، نزدیک به دو صد و پنجاه تن یک مسابقه همبستگی دوش را در باغ "لوکسامبورگ" پاریس، به نفع نظامیان فرانسوی که درعملیات خارج از فرانسه مجروح شده اند، راه اندازی کردند.

این همایش همبستگی با نظامیان فرانسه، زمینه جمع آوری پول را خاصتاً برای معیوبینی که می خواهند یک فعالیت ورزشی را دوباره آغاز نمایند، مساعد ساخت.

تاریخ نشر 04/06/2015

قسمت بالایی صفحه