یک محصل نظامی افغان در "سنت-سیر"

دوهم بریدمن "نون"، در سال سوم درسی مکتب خاص حربی "سنت-سیر" بروتئین فرانسه، یکی از شش افسر افغان می باشد که فعلآ آموزش و تعلیمات را در یک مکتب نظامی فرانسوی تعقیب می نماید.
موصوف حال در پاریس برای شش ماه آکادمیک جهت نگارش رساله ای مربوط به روابط بین المللی بوده، اما قبلآ موفقانه دو سال آموزش مشکل و سخت گیرانه را در کمپ کوئکیدان سپری نموده است. بعد از اخذ تصدیقنامهً چتربازان نظامی و سند فنون جنگ آزموده شدن در جنگل، تعلمیات حربی خودرا اخیر امسال ضمن یک دورهً کارآموزی در مرکز ملی تمرینات کوماندو (سیِ.اِن.او.سیِ) تکمیل خواهد کرد.

با یونیفورم رسمی در "اَنولید"
JPEG

"چون فرانسوی زبان نیستم، برعلاوهً تمرینات رزمی و تعلیمات آکادمیک، من واقعآ توانستم که معلومات خودرا در لسان و فرهنگ فرانسوی غنی سازم. طالع گردش و دیدارها هم بمن دست داد، بخصوص برج "ایفل" در پاریس که از دیر زمانی آرزوی دیدن اش را داشتم ! فراگیری دروس ام در "سنت-سیر" به من فُرصت داد تا از میان شاگردان فرانسوی و همچنان از بین دیگر اتباع دنیا، دوستان زیادی یابم. زیرا دیگر کارآموزان تابع حدود بیست کشور جهان نیز در آنجا تعلیم و تربیه افسران را تعقیب می نمایند. قلبآ آرزومندم که دیگر محصلین نظامی افغان مسیر گامهایم را در "سنت-سیر" ادامه دهند. و چرا نه یک روز، محصلین نظامی فرانسوی در افغانستان !"

در حال فعالیت و زحمت طی یک دورهً کارآموزی کوماندو در جنگل گوئییانی
JPEG

کم و بیش بیست افسر افغان در سال 2014، همانند دوهم بریدمن "نون"، کورس آموزشی را در یک مکتب حربی فرانسوی پیگیری نموده اند. فرانسه در چوکات همکاری نظامی که در معاهدهً دوستی فرانسه و افغانستان تسجیل یافته است، اردوی ملی افغانستان را در راستای خودکفایی همراهی می کند. نظامیان فرانسوی ماَمور در سفارت، بدینگونه وظایف مشوره دهی را در وزارت دفاع افغانستان، مکتب ارکان حربی و مکاتب تعلیمات نظامی به پیش می برند.

تاریخ نشر 05/11/2014

قسمت بالایی صفحه