یک طفل با طبابتِ از راه دور بموقع نجات یافت. [fr]

در سال 2007 برنامهَ طبابتِ از راه دور در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال ( IMFE ) جهت معاینات و آموزش ها از فاصلهَ بعید با شفاخانه های دیگر، مانند شفاخانهَ کراچی، شفاخانهَ قندهار، شفاخانهَ بامیان، شفاخانهَ فیض آباد و شفاخانهَ خروغ تاجکستان آغاز شد. از آن به بعد، بیش از 000 11 معاینه از راه دور صورت پذیرفته و بیشتر از 000 3 عمله و فعلهَ صحی آموزش دیده اند.

قصهَ سیدرا بازگوی نقش مهم طبابتِ از راه دور برای آسان ساختن دسترسی مردمِ روستا نشین به متخصصین می باشد. بذریعهَ یک معاینه ای از راه دور در شفاخانهَ فیض آباد، حیات این دخترک شیرخوار یکماهه نجات داده شد.

از بدو تولد سیدرا، والدین اش متوجه می شوند که دخترک از سوَشکل مغزی رنج می برد. یک ماه بعد تصمیم می گیرند تا نوزاد را در شهر به یک داکتر اطفال ببرند. طبیب مذکور به ایشان توصیه می کند که سیدرا را به شفاخانهَ ولایتی ببرند. حین رسیدن اش سیدرا معجلاً در شفاخانه پذیرفته می شود. تیم طبی می خواهد نظر طبیبانِ انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال ( IMFE ) را دریافت بدارد. معذالک معاینه ای بذریعهَ طبابتِ از راه دور بوسیلهَ داکتر میرزا مسئول بخش جراحی استخوان انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال تاَمین می گردد. نتیجهَ تشخیص خطرِبزرگی را ثابت می سازد : طفل از تکلیفِ "میِ نینگو – آنسِفالوسِل" یا سوَشکل ارثی استخوان سر (مغز) درد و عذاب می کشد.

داکتر محمد اکبر شیرزاد، آمر شعبهَ جراحی استخوان در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال افزود : "با گذشت بیش از سه دهه جنگ، افغانستان یکی از کشورهایست که در ساحهَ رُشد انسانی، صحی و حالتِ تغذیوی مردم، پائین ترین شاخص ها را دارآ می باشد. با استفاده از طبابتِ از راه دور، تکلیف سیدرا به زودی تشخیص گردید و با وجود اینکه شانس زنده ماندن اش اندک بود، عندالموقع تحت عمل جراحی قرار گرفت."]

JPEG

با مشاهده وخامت وضع صحی و نوعیت اضطراری آن، سیدرا فوراً به انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال ( IMFE ) فرستاده شد.

شبیر احمد پدر سیدرا معلم است و در بدخشان ولایت شمال شرقی کشور زندگی می کند. معاش اش اجازهَ اعاشه 8 عضوِ خانواده را می دهد. با داشتن عواید محدود، خانواده نه هزینه عمل جراحی و نه هم مصارف انتقال به کابل را پرداخته می توانست. برای خانواده، این امرِ عاجل یک ضایعه هنگفت درعایدات محسوب می شود، زیرا پدر باید وظیفه اش را توقف داده تا اولادش را طی مدت درمان در کابل همراهی کند.

"خانهَ اطفال افغان"، پروژه ای که در سال 2008 بوسیله موسسهِ "زنجیر امید" ایجاد شده است، فُرصت می دهد تا مصارف طبی و اجتماعی مربوط به معالجه طفل را در کابل (نقل و سرپناه) بدوش گیرد.

در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال ( IMFE ) یک گروپِ جراحان سیدرا را عملیات کردند. حجم تشکیل شده در عقب سر که در حال کلان شدن بود، برداشته شد. عملیات یک پیروزی بود و چند روز بعد دخترک قادر گشت تا به قریه اش برگردد. طفل جهت مواظبت طبی به شفاخانهَ ولایتی بدخشان خواهد آمد. معاینات بذریعهَ طبابتِ از راه دور به داکتر میرزا زمینه را مساعد خواهد ساخت تا تحول بهداشتی طفل را از فاصلهَ دور نظارت نماید.

[(شبیر احمد احساسات خودرا چنین ابراز داشت : "بدون برنامه کمک اجتماعی، عملیات طفلم نا ممکن می بود. ما همه خیلی مشکوریم و از تیم های انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال ( IMFE ) و از "زنجیر امید" سپاسگزاری می نماییم."
"»"

Sidra, après l'opération, dans les bras de son père. - JPEG

برای اطفال بی بضاعت ترین خانواده های ولایات دوردست کشور، دسترسی به تداوی بیمارستان های تخصصی خیلی مشکل و حتی نا ممکن می باشد. زیرا اگر هزینهَ عمل طبی تخفیف یافته یا حتی رایگان باشد، اما خانواده ها هنوز باید مصارف مربوط به انتقال، غذا برای طفل و پایوازان را بپردازند. با درنظرداشت این معضل "زنجیر امید" در سال 2008 دروازهَ "خانهَ اطفال" را گشود ؛ پروژه متذکره مصارف طبی و اجتماعی طی ایام اقامت در کابل را بعهده می گیرد : انتقال، اقامتگاه، غذای طفلِ مریض و همراهِ وی. در تمام کشور حتی در دورافتاده ترین و حساس ترین مناطق، شراکتی با موَسسات بمیان آمده است تا مریضانی که ضرورت به عمل جراحی داشته و در ولایت امکانات طبی آن میسر نباشد ، فرستاده شوند.

تاریخ نشر 21/12/2014

قسمت بالایی صفحه