یک سفیر / یک کارفرما : سومین دور ملاقات ها میان کارفرمایان و سفرأ درچوکات "هفتهء سفرأ" (۲۸ آگست ۲۰۱۷ / ۶ سنبله ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درچوکات "هفتهء سفرأ" برای سومین سال متوالی، نیم یوم ۲۸ آگست ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۶ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی را به انجام ملاقات ها میان سفرأ و کارفرمایان اختصاص می دهد.

PNG

همگامی، ارتقا و تسهیل دهی به انکشاف در خارج و منافع شرکت های فرانسوی، (بخصوص منافع موسسات "او.تی.ای."، "پی.ام.او." و "تی.پی.او." مان)، یک عنصر کلیدی اصلاح میزان تجارت محسوب می گردد. به همین منظور تمام شبکه های فرانسوی در خارج از کشور کاملاً مصروف امور دیپلوماسی اقتصادی اند.

فُرصت استثنأیی برای انجام یک گفتگوی مستقیم و شخصی با سفرأ

طی بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۷ (۶ سنبله ۱۳۹۶) بحث و گفتگوی انفرادی ۱۵ دقیقه ای میان روئسای شرکت ها صنعتی و تجارتی و سفرأی فرانسوی در مرکز کنفرانس های وزارتی منشور تنظیم خواهد یافت.

این دید و وادیدها و ملاقات ها زمینه را برای انجام گفتمان مستقیم، عملی و منحصر به فرد با سفرأ در قبال آمارگیری و درک مشکلات احتمالی در عرصه های عدلی و قضایی، طرزالعمل ها و امور مالی که شرکت های فرانسوی در بازارهای کشورهای مربوطه با آنها مواجه می شوند، و تصور راه حل های ممکنه با شرکت های مذکور در پشتیبانی و همکاری جمله شعبات سفارتخانه ها و تصدی ها فراهم خواهد ساخت. ضمن ملاقات های مذکور، فُرصت های مناسب سکتوری توسعه یا مناقصه ای در حال جریان و بهترین راهبرد برای پاسخگویی نیز مطمح بحث قرار خواهد گرفت.

شرکای مشتاق صادرات حاضر خواهند بود.

جمیع شرکای مشتاق صدور اجناس و دخیل در صادرات ("بِزنِس فرانس" (تجارت فرانسه)، گمرکات، "سی.سی.ای."، بی.پی.ای." وغیره) در روز موعود حضور خواهند داشت. همچنان شما می توانید با تیم های شان ملاقات و گفتگو نموده و برای شرکت ها یا موسسات تجارتی تان طالب معلومات و مشوره ها شوید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/1ambassadeur1entrepreneur-3e-edition-des-rencontres-entre-entrepreneurs-et

تاریخ نشر 24/05/2017

قسمت بالایی صفحه