یک سرافسر افغان در فرانسه آزمون کارآموزی لسان و شمولیت در دور تعلیمی مکتب حرب پاریس را موفقانه سپری نمود – [fr]

یوم سه شنبه ۲ فبروری سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴ دلو سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، مکتب حرب پاریس از افسران بین المللی بیست و نُهمین دور تعلیمی محصلین منتخب جهت پیگیری کارآموزی فشرده لسان فرانسوی – (اس.آی.ال.اف.) استقبال و پذیرایی نمود.

PNG

منظور از ارائهء تعلیمات تقریباً پنج ماهه و آنهم تحت سرپرستی و مسئولیت دیپارتمنت لسان فرانسوی، رهنمونی حدوداً پنجاه افسر بین المللی مربوط به سی و دو کشور خارج از ساحه و محیط لسان فرانسوی به یک سویه ای قناعت بخش و کافی در شناخت و تسلط بر لسان فرانسوی بود تا متعاقباً ایشان قادر به ادغام در بیست و نُهمین دور تعلیمی محصلین منتخب مکتب حرب پاریس (سال تعلیمی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ میلادی / سال تعلیمی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ هجری شمسی) گردند.

عرض مراتب تبریکات و تهنیات مان به فرمانده قوای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان، - نامزد افغان مان دورهء کارآموزی فشرده مذکور را موفقانه گذشتاند، و بدین منوال موصوف از ختم ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی (از نیمهء اول ماه سنبله سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) شامل بیست و نُهمین دور تعلیمی محصلین منتخب این مکتب نظامی معتبر خواهد گردید. مشارالیه درصورت موفقیت و نصرت در این تعلیمات معلی یکساله، در ماه جولای سال ۲۰۲۲ میلادی (ماه سرطان سال ۱۴۰۱ هجری شمسی)، منحیث دیپلومه مکتب حرب مذکور به سرزمین افغانستان معاودت خواهد نمود.

تاریخ نشر 09/08/2021

قسمت بالایی صفحه