یک افسر جوان افغان در مکتب مساعی قرارگاه سومور فرانسه [fr]

یک افسر جوان افغان درچوکات یک برنامهء کارآموزی مختص به افسرانی که دورهء مأموریت شان در قوماندانی تولۍ به اتمام رسیده و بصوب انجام وظایف محوله در مراجع مساعی قرارگاه عملیاتی و یا به ادارهء مرکزی سوق داده می شوند، اکنون مصروف فراگیری تعلیمات لازمه نظامی در مکتب مساعی قرارگاه سومور فرانسه است.

PNG

این مقطع کارآموزی پنج ماهه، بخصوص زمینهء فراگیری آموزه های جدی و معتبر تاکتیکی را جهت بهره برداری از آنها خاصتاً در دفاتر عملیات فراهم می کند. بدین منوال، افسران درتمرینات زیادی که طی آن در شرایط عینی قرار داده می شوند و در عین زمان باید دستورالعمل های شان را ترتیب و تدوین دهند، اشتراک می ورزند.

به مدد همکاری دو جانبه مملکتین، کیفیت تعلیمات ارائه شده در مکاتب نظامی مان یک سهم و کمک عمده جمهوری فرانسه به نفع اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان و در امر مبارزه علیه دهشت افگنی محسوب می گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه