یک افسر جوان افغانی مصروف گذشتاندن دور تعلیمات خویش در مکتب نظامی دراگینیان فرانسه، در یک تمرین بین الحربی در جیبوتی اشتراک ورزید. [fr]

یک افسر جوان افغانی که درچوکات یک دورهء کارآموزی مختص به آمران بلوک، تعلیمات خویش را در مکتب پیاده نظام دراگینیان جمهوری فرانسه سپری می کند، از تاریخ ۲۰ جنوری الی ۹ فبروری ۲۰۱۹میلادی (از ۳۰ جدی تا ۲۰ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی) فُرصت اشتراک در یک تمرین بین الحربی را در سرزمین جمهوری جیبوتی دریافت نمود.

PNG

لومړۍ بریدمن مذکور معهء رفقای خارجی اش که در این دورهء کارآموزی اشتراک می ورزند، فُرصت تعلیمی مناسبی را نصیب شد تا با آفاق جدید ضمن شرکت در رزمآیش ها دوشادوش تولۍ های کشور جیبوتی شناخت حاصل نموده، و به فراگیری فنونی وابسته به ساحات صحرایی نائل آید.

این تعلیمات سخت و جدی که بطور اخص جنبهء عملیاتی دارد، بایست بعداً به افسران فوق الذکر زمینهء قدرت رهبری یک بلوک را در شرایط دشوار و خطیر منجمله در نبرد، مساعد سازد.

کیفیت تعلیمات ارائه شده در مکاتب نظامی مان از مدد همکاری دوجانبه مملکتین، کمک عمده جمهوری فرانسه بنفع اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان، و همچنان یک سهمگیری بارز در امر مبارزه علیه دهشت افگنی محسوب می گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه