یک افسر افغان در مکتب افسران ژاندارمری، حین آغاز سال تعلیمی 2015 [fr]

Jeunes officiers afghans de l'ANCOP en formation en juin 2014, au Centre National d'Entraînement des forces de Gendarmerie de Saint-Astier (CNEFG). - JPEG

مکتب افسران ژاندارمری ملی "مولن" (EOGN)، برای نخستین بار از یک محصل افغان بسطح افسری، در ماه آگست آینده (اسد/سنبله) پذیرایی خواهد نمود.

این افسر افغانِ فرانسوی زبان، از امتحانات کانکور شمولیت موفقانه بدر آمده و در بخش "حفظ نظم/دفاع" طی یکسال تعلیمات مسلکی را در فرانسه پیگیری خواهد نمود.

موصوف بعداً در نهاد پولیس ملی نظم عامه افغانستان (ANCOP) که معادل ژاندارمری سیار فرانسه می باشد، ایفای وظیفه خواهد نمود.

تاریخ نشر 11/06/2015

قسمت بالایی صفحه