یکی از بهترین های بخش پخت و پز فرانسوی، در سفارت فرانسه است. [fr]

آقای پییر – ایو ادم، سرآشپز سفارت فرانسه بتاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶ (۲۶ حوت ۱۳۹۴) عنوان استاد آشپز فرانسه را دریافت نمود.

JPEG

مفهوم این عنوان در بخش فن پخت و پز این است که آشپز منتخب در هنرخود تسلط دارد. کسی بحیث یک "استاد آشپز فرانسه" شناخته می شود که بدیهاً واجد یک تعداد شرایط قناعت بخشی باشد. مدعی این عنوان باید آموزش های جدی در هنرآشپزی را سپری کرده و دورهء تمرینات کاری و عمل در حرفه و شایستگی مسلکی تصدیق شده خودرا ثابت نموده بتواند. کاندیدای این عنوان و مرتبه باید غنی از دانش گسترده در عرصه فعالیت های پخت و پز باشد. برعلاوه تردستی های اش در امور مربوط به آشپزی، یک "استاد آشپز فرانسه" با استفاده از استعداد خویش به تعلیم تربیه جوانان، انتقال و تفهیم دانستنی های اش و بالاخره ارتقای هنر آشپزی هم در فرانسه و در خارج از کشور، بذل مساعی می ورزد.

در حال حاضر تنها سه سفارت فرانسه بهره مند از خدمات و دست پخت های یک "استاد آشپز فرانسه" استند. مراتب تبریکات خویش را به آقای پییر – ایو ادم استاد آشپز فرانسه در سفارت تقدیم می داریم.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : : www.maitrescuisiniersdefrance.com

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه