"یونِسکو" – انتخاب مجدد فرانسه در شورای اجرائیه کُمیسیون اقیانوس شناسی بین الحکومتی (۲۹ جون ۲۰۱۷ / ۸ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه بتازگی در شورای اجرائیه اقیانوس شناسی بین الحکومتی (کوا) مجدداً انتخاب گردید.

JPEG

کُمیسیون اقیانوس شناسی بین الحکومتی (کوا) یک نهاد فرعی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) است و مجتمع بین المللی عمده ای محسوب می گردد که در آن مسئله ابحار و اقیانوس ها با زوایای مختلف اش مطمح مطالعه، تحقیق و ارزیابی قرار می گیرد. گزینش دوباره فرانسه در شورای اجرائیه "کوا" بازگوی تعهد این کشور به موضوع یادشده است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/unesco-reelection-de-la-france-au-conseil-executif-de-la-commission

تاریخ نشر 02/07/2017

قسمت بالایی صفحه