یومِ"فرانکوفونی" یا محفلِ مجتمع فرانسوی زبانان، بتاریخ 4 جون مطابق به 14 جوزا، در لیسهءاناثیه ملالی کابل [fr]

بتاریخ 4 جون 2015 مصادف به 14 جوزا 1394، شاگردان در لیسه ملالی، محفلِ روزء"فرانکوفونی" یا سالگرد مجتمع فرانسوی زبانان را با حضورداشت آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه درافغانستان، آقای غلام جیلانی همایون معین وزارت معارف کشور و خانم شفیقه وردگ مدیرهء لیسه ملالی کابل، تجلیل نمودند.

متعلمینِ لیسه ملالی با سرودن پارچه های موسیقی و اجرای نمایشات صحنه های کوچک تئاتری بزبان فرانسوی، استعداد و خلاقیت خودرا تبارز دادند. طی مراسم مذکور، تعدادی از جمله ای 74 متعلمِ این لیسه معتبر و دارای بخش تدریس زبان فرانسوی که در سال 2014 امتحانات (DELF) تعلیمی لسان فرانسوی را گذشتانده بودند، اسناد کامیابی خودرا اخذ نمودند.

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 11/06/2015

قسمت بالایی صفحه