یومِ صدمین سالِ جنگ جهانی اول در انستیتیوت فرانسه در افغانستان [fr]

بروز چهارشنبه 19 نوامبر 2014 مطابق 28 عقرب 1393 در چوکات مراسم صدمین سال جنگ جهانی اول، انستیتیوت فرانسه در افغانستان با اشتراک فیلیپ هانش رئیس مرکز جهانی صلح در وِردَن ) Verdun)، یک روز یاد و بود را تدویر کرد. در مقابلی حضارِ متشکل از نمایندگان رسمی ملکی و نظامی خارجی (سفارت خانه های فرانسه، آلمان، بریتانیه، هندوستان، ترکیه، روسیه و "آیساف") و افغانی (مقامات رسمی و محصلین)، سفیر فرانسه این یوم را با بیانیه ای حاوی تآکید برعواملی که مردم فرانسه و آلمان را به آشتی واداشت، گشود : حل معضلات سرحدی، اجماع ارزش ها، گشودن تبادلات اقتصادی، تلاش عمدی جهت اقناعی نظریات مردمِ هر دو مملکت برضرورت این سیاست آشتی. با اشاره به سخنانِ رئیس جمهور محمد اشرف غنی که ضرورت مصالحه میان افغانستان و پاکستان را موازیآ به سازش بین فرانسه و آلمان مقایسه کرده بود، موصوف بدینگونه امور مقدماتی در راستای مصالحهَ جانبین (معضل سرحد، امکانات تبادله و مروده خاصتاً در بخش آب، کار نظریات مردم) را تا حدی مشابه قلمداد کرد. بعداً نماینده سفارت آلمان سخنرانی نموده و بخصوص قصه زندگی شخصی خانواده خودرا بیان کرد : مادر و پدرکلان های که وابسطه به دو ارتش متخاصم بودند و با هم جنگیدند. آنها بالاخره به ایجاد یک اردوی اروپایی که نماد بارز این آشتی می باشد، رضایت نشان دادند.
متعاقباً آقای فیلیپ هانش صادقانه و بدون کتمان موَفقیت و موانع آن، تاریخچهَ روند مصالحه را با جزئیات شرح داد. سوالات و جواباتیکه بعداً در میان گذاشته شد، بازگوی ایجاد دلچسپی نزد حضار به سخنرانی وی بود. در حاشیه ای این روز یک نمایشگاه آثار طنزی کاریکاتوریت پلانتو افتتاح شد. نمایشگاه هنری مذکور با ارائه اشکال جذاب به هر بیننده اجازه می داد تا واقعیت و عمق این وصلت ویژه را بهتر درک نماید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه