یومء"فرانکوفونی" یا روزء مجتمع فرانسوی زبانان در لیسهء استقلال [fr]

بتاریخ 18 آگست 2015 (27 اسد 1394)، استادان لسان فرانسوی و متعلمین لیسهء عالی استقلال کابل ( لیسه ای با داشتن 000 5 شاگرد) روزء"فرانکوفونی" یا یومء مجتمع فرانسوی زبانان را برگزار نمودند. این محفل فرهنگی، فُرصت مناسبی بود تا شوق وعلاقه نیرومند شاگردان به فراگیری لسان و از ورای تئاتر و ویدوها، عزم و جزم همین شاگردان جهت دادن تبارز جهات مختلف استعداد شان در فرانسوی، مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین مناسبت، به حدوداً بیست متعلم، شهادتنامهء آموزش لسان فرانسوی (دِلف) نیز اعطاء گردید.

لیسهء عالی استقلال با لیسهء عالی اناثیه ملالۍ کابل، دو نهاد تعلیمات ثانوی در پایتخت کشوراند که زبان فرانسوی به متعلمین لیسه های فوق الذکر تدریس می شود.

تاریخ نشر 02/09/2015

قسمت بالایی صفحه