یمن – بمباردمان بر یک شفاخانه (۱۵ آگست ۲۰۱۶ / ۲۵ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه بمباردمان بر یک شفاخانه را بروز دوشنبه ۱۵ آگست (۲۵ اسد) در اَبس واقع در شمال کشور یمن که باعث کشته شدن ۱۱ تن و مجروح شدن تعداد دیگری، منجمله اعضأی انجمن طبیبان بدون مرز گردید، تقبیح می کند.

فرانسه بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان ابراز می دارد.

ما، به اطراف درگیر منازعه صدا می کنیم تا قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد را تطبیق نموده و حقوق بین الملل و میثاق های ژنیو را مراعات نمایند.

آنچنانیکه در قطعنامه شماره ۲۲۸۶ شورای امنیت تسجیل یافته است، حفاظت از کارمندان طبی و دسترسی فوری، جامع، مطمئن و بدون قید و اشکال کمک های بشردوستانه به سرتاسر سرزمین یمن امر ضروری و لازمی است.

JPEG

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/yemen/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-yemen-evenements/article/yemen-bombardement-d-un-hopital-15-08-16

تاریخ نشر 21/08/2016

قسمت بالایی صفحه