یمن – ادامهء خشونت های مرگبار (۲۰ مارچ ۲۰۱۷ / ۳۰ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه ادامهء خشونت ها را در یمن که طی روزهای اخیر با انجام حمله مورخ ۱۷ مارچ (۲۷ حوت) بر مسجد اردوگاه کوفِل بوسیلهء شورشیان و با بمباردمان یک کشتی حامل پناهندگان بتاریخ ۱۸ مارچ (۲۸ حوت) بروز کرد، محکوم می نماید. این حملات از افراد ملکی کثیری قربانیانی گرفت./

فرانسه این خشونت را نکوهش کرده و از تمامی جوانب ذیذخل منازعه خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه و ختم حملات بر مردم ملکی است.

آنچنانیکه آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین‌المللی جمهوری فرانسه بتاریخ ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) حین ملاقات و گفتگو با آقای اسماعیل اولد شیخ احمد، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای یمن موضوع را درمیان گذاشت، کشورفرانسه بر پیام خویش حاکی از رعایت آتش بس فوری و ازسرگیری بدون قید وشرط مذاکرات بر اساس پلان صلح تازه ارائه شده، تأکید می ورزد. ما حمایت تام مان را از نامبرده اعلام می داریم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/yemen/evenements/article/yemen-poursuite-des-violences-meurtrieres-20-03-17

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه