یادبود از 89 عساکر فرانسوی کشته شده در افغانستان [fr]

هشتادو نوعسکر فرانسوی در خدمت برای صلح و بازسازی دموکراتیک که توسط افغانها از سال 2001 بدینسو ادامه دارد و در پهلوی همسنگران افغان شان کشته شده اند.

JPEG

هشتادو نو عسکر فرانسوی در خدمت برای صلح و بازسازی دموکراتیک که توسط افغانها از سال 2001 بدینسو ادامه دارد و در پهلوی همسنگران افغان شان کشته شده اند.

بیادبود ایشان یک لوحه یادگاری در سفارت فرانسه ساخته شده است.

این صفحه برای آنها اختصاص داده شده است.

برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید :

http://www.defense.gouv.fr/operations/afghanistan/in-memoriam/in-memoriam

تاریخ نشر 26/12/2013

قسمت بالایی صفحه