یادبود از فرانک بِرینسولارو [fr]

سفارت فرانسه بذریعه پیام هذآ می خواهد رسم یادبود خاصی از فرانک بِرینسولارو قربانی سوقصد موَرخ 7 جنوری علیه هیئت تحریریه روزنامه شارلی هبدو را بجا آورد.

موصوف از سال 2011 الی سال 2013 عضو تیم محافظت نزدیک سفارت فرانسه در افغانستان بود. چه از لحاظ مسلکی بودن اش و چه از نظر ارتباطات نیک با جمله همکاران اش، شخصی محترم و قابل قدر بود.

امروز مراتب مجدد تسلیت خودرا به خانواده و اقارب اش و همچنان به همهءقربانیان سه سوقصد چند هفته قبل که پاریس را مورد هدف قرار داد، تقدیم می داریم.

تاریخ نشر 02/02/2015

قسمت بالایی صفحه