یادبود از دهمین سالروز جنگ در گرجستان (۶ آگست ۲۰۱۸ / ۱۵ اسد ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه با گذشت ده سال از درگیری های مسلحانه ای که جمهوری گرجستان را در تقابل با فِدِراسیون روسیه قرارداد، همبستگی و وابستگی خویش را به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری گرجستان در محدودهء سرحدات بین المللی شناخته شده اش، مجدداً تأیید کرده و از فِدِراسیون روسیه می خواهد تا تعهداتی را که بتاریخ ۱۲ آگست و ۸ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی (۲۱ اسد و ۱۷ سنبله سال ۱۳۸۷ هجری شمسی) مرقوم داشته و سپرده است، کاملاً جامه عمل بپوشاند.

برسمیت شناختن یکجانبه مقامات نام نهاد این مناطق جدایی طلب ابخازیا و اوسِتیای جنوبی یک نقض و تخطی به حاکمیت جمهوری گرجستان و تجاوزی بر سرحدات بین المللی شناخته شده اش محسوب می گردد.

نظامی سازی مناطق مذکور و همچنان موانعی که فراروی تصویب اقدامات اعتماد سازی و تحکیم روابط میان این مناطق و باقی سرزمین گرجستان ایجاد گردیده، غیر قابل قبول است، و سد و قیودی برای آوردن آشتی و مصالحه مطلوب میان جمیع باشندگان کشور بشمار می آید.

جمهوری فرانسه فعالیت خویش را به نفع حل وفصل صلح آمیز منازعه در جمهوری گرجستان و آنهم بر اساس قواعد و اصول بنیادین حقوق بین المللی به منظور رسیدن به تعمیل کامل مقررات توافقنامهء آتش بس مورخ ۱۲ آگست سال ۲۰۰۸ میلادی (۲۱ اسد ۱۳۸۷ هجری شمسی)، پیگیری خواهد کرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/georgie/evenements/article/commemoration-des-dix-ans-de-la-guerre-en-georgie-6-08-18

تاریخ نشر 13/08/2018

قسمت بالایی صفحه