یادآوری از محفلِ"طعم غذای فرانسه" در کابل ! [fr]

سرآشپز مقر سفارت فرانسه جهت برگزاری روز "طعم غذای فرانسه" با استادان دپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل، در طول بعد از ظهری، درس فراگیری پُخت شیرینی و کیک های سُنتی را دایر نمود :

یک عصریه ای بازهم آماده شده از سوی سرآشپز مذکور، اینبار با اطفال مکتب رو انجمنِ فرانسوی "افغانستان فردا" تدویر یافت. قبل از عصریه، تیمِ "سرکَس کوچک سیار برای اطفال" یا ( MMCC ) که در بخش تعلیم و تربیه نیز فعالیت می نماید، بطور تحفه ای، نمایش سرکَس را به حاضرین انجام داد.

تاریخ نشر 25/03/2015

قسمت بالایی صفحه