گینهِ – سِنِگال – موریتانیا – عزیمت ژان – ایوو لودریان (۱۴ – ۱۶ جون ۲۰۱۷ / ۲۴ – ۲۶ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ جون ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۴ الی ۲۶ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) به کشورهای گینهِ، سِنِگال و موریتانیا عزیمت نمود.

JPEG

این سفر نخستین فُرصتی بود جهت ارتقای اولویت های فرانسه در قارهء افریقا : اقلیم، توسعهء اقتصادی، امنیت.

آقای ژان – ایوو لودریان در کشور گینهِ جهت بررسی روابط دوجانبه ما، از جانب رئیس جمهور الفا کوندیِ بحضور پذیرفته شد. موصوف در این ملاقات فُرصت مطرح ساختن مسائل منطقوی و تعمیل توافقنامهء پاریس در مورد اقلیم، خاصتاً بذریعهء ابتکار افریقایی دربارهء انرژی های تجدید پذیر را با رئیس دولت کشور گینهِ که اکنون رئیس اتحادیهء افریقا است، نیز بدست آورد.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در کشور سِنِگال جای که این دیدار کمی بعد از ملاقات رئیس جمهور فرانسه با همتای سِنِگالی اش در شهر پاریس بتاریخ ۱۲ جون (۲۲ جوزا) انجام یافت، با رئیس جمهور ماکی سال پرونده های عمده دوجانبه را مطمح بحث و گفتگو قرار داد.

آقای لودریان درچوکات شورای امنیت سازمان ملل متحد که اکنون کشور سِنِگال عضواش است، امور همکاری ما را ارزیابی نمود. نامبرده از "خانهء ریل سریع السیر منطقه ای" (رویکار "ریل سریع السیر منطقه ای" – تی.او.ار.) که شهر داکار را با دیامنیادیو وصل خواهد کرد) نیز بازدید بعمل آورد و با شرکت های فرانسوی ذیدخل رویکار ملاقات نمود.

JPEG

آقای ژان –ایوو لودریان بالاخره به انستیتیوت پاستور داکار رفت، از کانون مبارزه علیه جنایات مجازی بازدید نمود و چندین ابتکار انکشافی را که از سوی جامعه سِنِگالی مقیم خارج با پشتیبانی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) تمویل می گردد، مطرح ساخت.

آقای ژان – ایوو لودریان در کشور موریتانیا با رئیس جمهور محمد اولد عبدالعزیز زمینهء همکاری ما را بخصوص در بخش های امنیت و انکشاف مورد تبادل نظر قرار دارد. وی عازم مقر "جی.۵ ساحل" (پنج کشور مطرح ساحل) گردید و یک توافقنامه تمویل مالی را برای یک رویکاری به نفع صحت مادران و نوزادان نیز امضأ کرد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/evenements/article/guinee-senegal-mauritanie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-14-16-juin-2017

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه