گُل های گُلاب برای فرانسه، کسب و کار برای زارعین ولایت ننگرهار [fr]

سفیر فرانسه و مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی ضمن سفر شان به جلال آباد از شرکت "اورزَلا" بازدید بعمل آوردند.

مشاور همکاری سفارت و سفیر فرانسه در جلال آباد به شرکت زراعتی "اورزَلا" رفتند. شرکت مذکور طی چند سال گذشته تولید گُل گُلاب و میوه نارنج را جهت صدور بشکل گُل های خشک شده، رُشد داده است. از این تولیدات گُلاب و نارنج در ساخت انواع چای و روغن های خاص گیاهی استفاده می شود.

JPEG

این پروژه که از دید و شاخص های مطلقاً اقتصادی و بدون کدام تمویل عامه به پیش برده می شود، به هزاران تن ازقریه نشینان ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار اجازه می دهد تا این باشندگان قرأ تولیدات زراعتی متداول خویش را با فرآورده های دارای منفعت بالا و قابل ملاحظه غنی سازند. پروژه فلاحتی یادشده خاصتاً به زنان زمینهء کسب، کار و درآمد مالی را مساعد نموده و بطور عمومی وظیفهء محافظت از جمع آوری حاصلات به عهدهء ایشان سپرده شده است.

بالاخره این مأمول به تاریخ دوستی فرانسه – افغانستان وابستگی دارد. در طول مراحل مختلف تحول پروژه یادشده، متخصصین فرانسوی سهم گرفته اند وعلاوتاً، فرانسه یکی از بازارهای صادرات شرکت "اورزَلا" را تشکیل می دهد.

JPEG

برای دریافت معلومات مزید دربارهء "اورزَلا" :

https://www.facebook.com/pages/Orza...

و یا :

https://www.youtube.com/watch?v=UkI...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه