گفتگو درمورد افغانستان – متن سخنرانی معاونه نماینده دائمی جمهوری فرانسه در سازمان ملل متحد (شورای امنیت، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۶ قوس ۱۳۹۷) [fr]

JPEG

"تشکر آقای رئیس،

اولتر از همه بمن اجازه بفرمایید تا به نماینده خاص منشی عمومی بخاطر توضیحات خیلی مفید و ارزشمند اش، بخصوص درمورد بذل تلاش ها در راستای صلح و روند انتخابات مراتب سپاس و امتنان خودرا تقدیم نمایم. من در اینجا نیز می خواهم تا از رئیس اجرائیه دفتر ضد مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (او.ان.یو.دی.سی.) از بهر سخنرانی اش دربارهء مسئلهء مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان که یک موضوعی خیلی اهمی برای جمهوری فرانسه محسوب می گردد، تشکر نمایم. از آقای عمروف سفیر از بابت ارائه و معرفی آخرین فعالیت های کُمیتهء تعزیرات علیه طالبان که تعمیل موثر نظم تعزیرات اش در جو و فضای تلاش ها در راستای صلح جاری حائز اهمیت بسزایی است، مشکورم. بالاخره، اجازه می خواهم تا خاصتاً به خانم غزال حارث از اینکه درمورد انتخابات و تعاملات رسمی کنونی و همچنان اهمیت خطیر اشتراک سیاسی زنان و جوانان به ما وضاحت داد، ابراز سپاس و امتنان نمایم.

من در اینجا توجه حضار را به سه بخش مشاهده جلب می کنم :

۱)- باب نخست بر انتخابات تمرکز دارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتوبر (ماه میزان) گذشته بیانگر پیشرفت های بدست آمده طی سالیان گذشته است. این انتخاباتی که در آن زنان کشور سهم گسترده گرفتند و بایست مورد استقبال و تحسین قرار گیرد، اشتیاق و نیل مردم افغانستان را به زیست در فضای صلح نشان می دهد ؛ این مردم نجیب باوجود تهدیدات و سوءقصد ها برای ادأی سهم تاریخی و میهنی شان بسیج شدند. تحکیم روند انتخابات آزاد، معتبر و شفاف در چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، باید پیگری شود. ضعف و ناکارای های که حین انتخابات پارلمانی مشهود و مشخص گردید، باید اصلاح شود. کُمیسیون مستقل انتخابات باید بخصوص به بذل جد و جهد جهت تأمین اشتراک هرچه وسیعتر مردم در انتخابات و ایجاد شرایط رأی دهی عادلانه، آزاد و شفاف ادامه دهد. زیرا عملاً، اعتماد بر نهادهای معتبر و نمایندگان مشروع، یک تعهد صلح توصیف می گردد.

جمهوری فرانسه وابستگی و علاقه مندی شدید به پیگیری همسویی اتحادیهء اروپا با این تلاش ها بوده، همانطوریکه سازمان ملل متحد و سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" جهت کمک به نیروهای افغان در راستای جلوگیری، نبرد و سرکوب دهشت افگنی و تمام انواع خشونتی که هدف اش ممانعت مردم از ابراز اراده آزاد حاکمیت شان است، جد و جهد می ورزد.

۲)- آقای رئیس، باب ثانی مرتبط با تلاش های صلح است. وخامت شرایط و اوضاع امنیتی، و صدمات و تلفات انسانی ناشی از جنگ، باید بذل تلاش ها را در راستای استقرار صلح پایدار در افغانستان دوچندان تحریک کند. روند صلح باید ادغامی، از سوی افغان ها و برای افغان ها به پیش برده شود، و در راستای تأمین یک ثبات دومدار باید با صلحی در گفتگو و تفاهم با طالبان بانجامد. این امر درچوکات رسمی و مشروعی ای که در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است، ایجاب بیان شروط و توقعات قابل قبول و ضروری جوانب ذیدخل را برای اجرای یکپارچه زمام قدرت می کند. پیشرفت های بخصوص با ابتکار رئیس جمهور غنی که اخیراً یک نقشه راه ای را پیشنهاد کرد، صورت پذیرفته است. این تحرکات قابل تمجید بوده، و جمهوری فرانسه برای اینکه طالبان به پیشنهاد صلح گذاشته شده بر روی میز جواب مثبت دهند، ندای اش را بر ایشان تجدید می کند. این نیز مهم است که زنان و جوانان بطور مستقیم و ملموسی بتوانند اشتراک ورزند. بالاخره امر الزامی است که همه دول منطقه بدون شک و ابهام از این روند حمایت کنند، و تلاش های جامعه جهانی در عین زمان در تفاهم و همگرایی باشد، نه در جو رقابت و همچشمی.

آقای رئیس،

۳)- باب ثالث من در پیوند با مبارزه علیه مواد مخدر است. کاهش مرقوم امسال تنها مقطعی و موقعیتی است : ما از سطح بُلند تولید و کشت و زرع خشخاش در افغانستان هنوز نگران و مشوش استیم. تداوم قاچاق مواد مخدر، بغاوت و شورشگری طالبان و گروه های دهشت افگنی مانند ولایت خراسان "داعش" را تغذیه و تقویه می کند، و این واقعیت نیز یک معضل صحت عامه محسوب می گردد. کشت و زرع، و قاچاق مواد مخدر در این کشور زندگی هزاران افغان را در خطر انداخته است.

ما درچوکات اصل مسئولیت پذیری مشترک، از ابعاد وسیع وظیفه محوله و ضرورت به یک رویکرد جمعی واقف و مطلع استیم. ما جهت پیگیری تلاش های اهم در راستای ممانعت و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با حمایت دفتر ضد مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (او.ان.یو.دی.سی.) و جامعهء جهانی علی الخصوص در داخل پیمان پاریس، بالای حکومت افغنستان حساب می کنیم.

شرایط موجود، ایجاب یک پاسخ و اصلاحات بُلند پروازانه را درعرصه های حکومتداری و مبارزه علیه فساد و جرایم سازمان یافته می کند.

در اخیرکلام اجازت می خواهم تا از هیئت هالندی برای تلاش های قابل توجه و دید بجا و منسجم اش درمورد پرونده افغانستان طی سال جاری تشکر نموده، و در چنین دوره حساس و خطیری، پشتیبانی تام فرانسه را از افغانستان و ازعملکرد دفتر معاونت سازمان ملل متحد - "یوناما" در قبال امداد به مقامات افغانی مجدداً تأیید نمایم. می خواهم بالاخره اهمیتی را که فرانسه به وحدت جامعهء جهانی در راستای کمک به افغانستان قایل است، دوباره تذکار دهم. ما باید بیشتر از هر زمانی دیگری جهت حمایت از خط السیرافغانستان بصوب صلح، ثبات، مردم سالاری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی، باهم متحد باقی مانیم. ما همین پیام وفاق را همراه با جامعهء جهانی حین اجلاس کنفرانس مورخ ۲۸ نوامبر (۷ قوس) گذشته ژنیو که منبعد باید در خور شأن اش باشیم، مجدداً تأیید نمودیم.

از شما مشکور و سپاسگزارم."

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه