گفتگو با وزیر جدید زراعت و مالداری [fr]

بتاریخ 5 می 2015 مصادف به 15 ثور 1394، سفیر فرانسه به معیت رئیس و معاون رئیس آژانس انکشافی فرانسه (AFD) بحضور محترم اسدالله ضمیر، وزیر جدید زراعت و مالداری افغانستان پذیرفته شدند.

JPEG

این ملاقات و گفت و شنود که حدوداً یک هفته بعد از احراز سمت وزیر صورت پذیرفت، فُرصت داد تا وزیر جدید کشور اولویت های کاری اش را در ساحهء توسعه سکتور زراعت در افغانستان شرح دهد. همچنان، موقع دست داشته زمینه ای در میان گذاشتن رویکارهای در حال عملی شدن را در چهارچوب همکاری دو جانبهء ما فراهم ساخت :فرانسه واقعاً کمک های خودرا در بخش زراعت، از ورای چندین پروژه که بوسیلهء آژانس انکشافی فرانسه یا (AFD) پیش برده می شود، تمرکز داده است.

بعضی از این پروژه ها در مطابقت با دیدگاه جغرافیایی طرح ریزی شده است، مثلاً در جلگه های مرتفع مرکز افغانستان و تعدادی دیگری از آنها با درنظرداشت سکتورهای مانند، زرع و تولید پنبه، مالداری، زنبور داری، پرورش ماهی وغیره برنامه ریزی می شود. علاوتاً، یک توجه خاصی به رویکارهای عامل افزایش ارزش اضافی که در داخل افغانستان تولید می شود، مبذول داشته شده است. معهذآ، یک طرحی در حال تدوین مربوط به پشم کشمیر می شود که فعلاً بطور بومی تولید می گردد، ولی بعداً در خارج کشور به مواد پُخته تبدیل شده تا بالاخره بشکل کالای مصرفی درمی آید. طی این دیدار، ضمناً موضوع امکان جلب شرکت های فرانسوی در بعضی از بخش های کشاورزی کشور نیز مورد جر و بحث قرار گرفت.

تاریخ نشر 07/05/2015

قسمت بالایی صفحه