گفتگو با وزیر جدید امور داخله افغانستان [fr]

JPEG

بتاریخ 7 فبروری 2015 مطابق 18 دلو 1393، سفیر فرانسه و اَتشه امنیت داخلی بحضور آقای نورالحق علومی وزیر امور داخله جدید افغانستان پذیرفته شدند.

فرانسه در بخش امنیت داخلی عمدتاً بسطح اروپآیی (یعنی فعالیت های که بوسیله "یوروپول" به پیش برده می شود ؛ سهمگیری در تمویل مالی پولیس ملی افغانستان) و نیزدر برنامه همکاری های دوجانبه، فعال است. ساحات اصلی این فعالیت ها مربوط می شود به مبارزه علیه دهشت افگنی و کنترول سرحدات، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، پشتیبانی از پولیس ملی نظم عامه ( ANCOP ) یا معادل ژاندارمری، آموزش و پرورش. در این صحبت رسمی نحوهء روند تحقیقات پولیس در قبال حملهءانتحاری موَرخ 11 دسامبر 2014 (20 قوس 1393) در انستیتیوت فرانسه در افغانستان هم مورد بحث و تدقیق قرار گرفت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه