گفتگو با محترمه خانم سلامت عظیمی وزیر جدید مبارزه علیه مواد مخدر [fr]

PNG

بتاریخ 10 می 2015 مصادف 20 ثور 1394، سفیر فرانسه، اَتشهء امنیت داخلی و افسر ارتباطی در امور مبارزه علیه مواد مخدر، بحضور محترمه خانم سلامت عظیمی وزیر جدید مبارزه علیه مواد مخدر پذیرفته شدند.

طی این ملاقات، راهبرد آیندهء افغانستان در راستای مجادله علیه مواد مخدر، نخستین نتایج بدست آمده از کمپاین محو کشت و تولید مواد مخدر در سال 2015 و ابعاد صحی و اجتماعی معالجهء معتادین، مورد بحث قرار گرفت. متعاقباً سفیر فرانسه در این زمینه پروژه های مختلف روی دست داشته در چوکات همکاری دو جانبه، مانند اعطاَی انقریب وسایل کشف مواد را تذکار داد.

در گفتمان از نقش گروپ کوچک دوبلین که اجماعی است از اکثر کشورهای ذیدخل در معضل مواد مضره و کشنده و دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جنایات سازمان یافته نهاد ملل متحد یا (UNODC)، یادآهانی بعمل آمد. کشور فرانسه برای دومین سال متوالی ریاست گروپ دوبلین را در کابل بعده دارد.

تاریخ نشر 13/05/2015

قسمت بالایی صفحه