گفتگو با رئیسِ ریاست حقوق وزارت دفاع ملی [fr]

دگروال ژان – میشل مییهِ، اَتشه نظامی در کابل با تورن جنرال محمد امین نورستانی، رئیس ریاست امور حقوقی وزارت دفاع ملی افغانستان گفتگو کرد.

این نخستین ملاقات رسمی آمرِماَموریت نظامی با تورن جنرال نورستانی که به فرانسه علاقه مندی زیادی دارد، بود. گفت و شنود مذکور به تورن جنرال نورستانی فُرصت داد تا انتظام ریاست و محدوده ای فعالیتِ موصوف و ارزیابی اش را از وضعیتِ شرایط امور حقوقی طی عملیاتِ رزمی، شرح دهد

JPEG

درکِ موشگافانه ای نگرانی های مطرح شده در وزارت دفاع افغانستان، اجازه می دهد تا ضروریات در عرصهِ همکاری و کسبِ اطمینان از امداد کاملاً قناعت بخش نظامی فرانسه، دقیقاً شناسایی شده و مشخص گردد.

فرانسه در چوکات معاهدهَ دوستی فرانسه – افغانستان، به همراهی خود با اردوی ملی افغانستان بسوی خودکفایی، بذریعهَ ماَموریت های مشوره دهی، تبادلات و عملیاتِ تعلیمی و تربیوی ادامه می دهد. در سال 2014، کم و بیش بیست افسر افغان کورس آموزشی را در یک مکتب فرانسوی تعقیب نموده اند.

تاریخ نشر 09/12/2014

قسمت بالایی صفحه