گفتگو با آقای حامد اکرم والی جدید کابل [fr]

JPEG

بتاریخ 3 نوامبر 2015 (12 عقرب 1394)، سفیر فرانسه با آقای حامد اکرم والی جدید کابل دیدار نمود. پرسش ها در مورد امنیت و پروژه های انکشافی مختلف که مستقیماً مربوط ولایت کابل بوده و از سوی کشور فرانسه روی دست گرفته شده است، محور خاص مذاکره شان را تشکیل می داد. در این عرصه، بخصوص از پروژهء زراعتی در ولسوالی های روستایی کابل، تصفیهء آب و تعدادی پروژه های تعلیمی، می توان یادآوری نمود.

تاریخ نشر 22/11/2015

قسمت بالایی صفحه