گفتگو با آقای بان کی– مُون

رئیس جمهور فرانسه بتاریخ 25 آگست 2015 مصادف به 3 سنبله 1394، آقای بان کی– مُون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد را بحضور پذیرفت. آنها بین هم مراحلء قریب الوقوع آمادگی کنفرانس تغییر اقلیم (کوپ 21 - COP 21) در پاریس را که در آخرین مرز مستقیم خود گام گذاشته است، مورد بحث قرار دادند. از پیشرفت های از قبل بدست آمده، با وجود اینکه کارهای متعددی هنوز پیشرو باقی مانده است، ابراز خشنودی نمودند.

فرانسوا هولاند رئیس دولت فرانسه از ابتکار آقای بان کی– مُون مبنی به تدویر یک نشستء سران دولت و حکومت در حاشیهء جلسه عمومی سازمان مل متحد بتاریخ 27 سپتامبر (5 میزان) اظهار رضأیت نمود. کشورهای فرانسه و پیرو معاونیت ریاست نشست یادشده را بدوش خواهند داشت و هدف از آن، دادن انگیزه لازمه برای رسانیدن مذاکرات به موَفقیت می باشد.

تا ماه دسامبر امسال، باید از همه فُرصت های موجود برای رفتن به پیش بهره برداری شود، بخصوص پیشرفت در جلسه ای که طی ماه اکتوبر دربارهء مسائل تمویل مالی در شهر لیمآ تدوین می یابد و همچنان برداشت قدم های مثبت در گردهماَیی عالی "جی 20" که در برج نوامبر سال جاری در انتالیا ترکیه برپا می گردد. فرانسه مجدداً رهبران دولت و حکومت را جهت دادن یک چوکات روشن و دارای اهداف بُلند به مذاکرات، در گشایش کنفرانس تغییر اقلیم (کوپ 21 – 21 COP) گردهم می آورد.

در ملاقات مذکور، رئیس جمهور فرانسه و سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، بحران های بین المللی را نیز مطمح گفتگو قرار دادند. رئیس دولت، پشتیبانی کامل اش را از روند سیاسی که تحت سرپرستی ملل متحد در لیبیا رهنمونی می شود، تذکار داد و این روند سیاسی باید در بهترین مهلت بسر رسانیده شود. اکنون باید گذار سیاسی هم در کشور سوریه، بر اساس اعلامیهء موَرخ 17 آگست (26 اسد)، تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مرعی الاجرآ گردد.

رئیس جمهور فرانسه بالاخره از سرمنشی عمومی بخاطر عملکرد سازمان ملل متحد در راستای آوردن ثبات در جمهوری مرکز افریقا اظهار سپاس و امتنان نمود.

تاریخ نشر 01/09/2015

قسمت بالایی صفحه