گفتگوی ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با فیاض سراج، صدراعظم لیبیا – (بتاریخ ۲ آگست ۲۰۱۶ / ۱۲ اسد ۱۳۹۵)

بتاریخ ۲ آگست ۲۰۱۶ (۱۲ اسد ۱۳۹۵) آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه انکشاف بین المللی فرانسه با آقای فیاض سراج، صدراعظم لیبیا صحبت تیلفونی نمود.

آقای ژان – مارک ایرو پشتیبانی همه جانبه فرانسه را از حکومت تفاهم ملی در قبال عملکرد این حکومت برای ایجاد وحدت لیبیا و استقرار نهادهای قانونی در این کشور، تجدید نمود.

موصوف عزم و ارادهء فرانسه را در تقویهء همکاری اش با حکومت لیبیا در عمیم ساحات، از بدو امر در راستای تأمین امنیت و مبارزه علیه دهشت افگنی، مجدداً تأیید نمود.

آقای ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه از تصمیم سران لیبیا مبنی به تقاضای کمک بین المللی که بخصوص با اعمال ضربات امریکا بر اهداف دهشت افگنان در سیرت پاسخ یافت، استقبال کرد.

جهت دریافت معلومات مزید
: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-libye-evenements/article/entretien-de-jean-marc-ayrault-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du

تاریخ نشر 07/08/2016

قسمت بالایی صفحه