گفتگوی فرانسوآ هولاند با آنتونیو گوتِرِز دربارهء مهاجرین – پاریس 07 سپتامبر 2015 مصادف به 16 سنبله 1394 [fr]

فرانسوآ هولاند رئیس جمهور فرانسه، آنتونیو گوتِرِز کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را بحضور پذیرفت.

"رئیس جمهور فرانسه فرانسوآ هولاند، پشتیبانی تام فرانسه را از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR) که در تقابل با وضع بحرانی بی پیشینه ای قرار گرفته و در ساحه، عملکرد استثنایی انجام می دهد، ابراز نمود.

فرانسوآ هولاند در توافق با کشور آلمان، به آنتونیو گوتِرِز ابتکار فرانسه مبنی به تقویت سیاستء پناه دهی اروپا و رسانیدن امداد به کشورهای اروپایی بیشتر درمعرض ورود پناهجویان واقع شده را ارائه کرد. موصوف خاصتاً تعهد فرانسه برای پذیرایی 000 24 مهاجر اضافی را در طول دو سال آینده و ضرورت مجهز ساختن اروپا با یک میکانیزم دائمی و الزامی جهت تأمین تقسیم بندی عادلانه پناهجویان در دولت های عضو اروپا، مشخص ساخت.

علاوتاً، رئیس جمهور فرانسه و آنتونیو گوتِرِز، برعزم شان در راستای بسیج ساختن جامعهء جهانی برای تقویه کمک های بشردوستانه، علی الخصوص در کشورهای همجوار سوریه و در قارهء افریقا، منجمله از ورای برگزاری یک نشست بین المللی در قبال معضل مهاجرین که می تواند در پاریس تدویر یابد، تأکید ورزیدند.

رئیس دولت از کیفیت همکاری میان فرانسه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین اظهار ستایش و رضایت نمود. نامبرده تصمیم اش را به تقویه و استحکام پشتیبانی کشور فرانسه از این نهاد بین المللی طی هفته های آینده، خاطر نشان ساخت."

خبرنامهء کاخ "اِلیزه" موَرخ 7 سپتامبر 2015 میلادی مصادف به 16 سنبله 1394 هجری شمسی

(www.elysee.fr)

JPEG JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه