گفتگوی سفیر فرانسه با آژانس انکشافی فرانسه (AFD) و دو تن از متخصصین وترنری فرانسه [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ 9 اپریل 2015 مصادف به 20 حمل 1394، با آژانس انکشافی فرانسه (AFD) و هم دو تن از متخصصین وترنری فرانسه که برای حمایت تخنیکی از پروژه توسعهء پرورش حیوانات و مالداری (AHDP) وظیفه دارند، ملاقات و گفتگو نمود. آژانس انکشافی فرانسه (AFD) این پروژهء رُشدِ بخش های مختلف تولید حیواناتی چون گاوهای شیرده را به مبلغ 2،5 میلیون یورو تمویل نموده است. این پروژهء توسعه مالداری که از سال 2012 بدینسو از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان عملی شده است، تمرکز خاصی برتوانمندی ظرفیت مالداران افغان در تولید لبنیات دارد.

یکی از تخنیک های عمده جهت انکشاف این سکتورمالداری، القاح مصنوعی در خود محلات نگه داری حیوانات، بمنظور ارتقای نوعیت جنتیکی نسل گاوهای شیرده می باشد. این امر به تعداد بیشتر مالداران کشور زمینهء دسترسی به مواد القاحی با جنسیت خوب گاو ها را مساعد می سازد. بدین ترتیب امکانات تولید رمه های گاوهای شیری نسل بعد از نسل دیگری بهتر می شود.

پروژه متذکره با تطبیق راهکارهای گوناگون مالداری، انکشاف مراکز تکنیک های تحقیقات – آموزش، مانند فارم دولتی در بینی حصار و انضمام تولید کنندگان کوچک لبنیات در چوکات انجمن ها ویا کوپراتیف ها را نیز در راستای انسجام بهتر بخش های لبنی، یعنی از تولید تا تجارت و فروش شیر، دوغ، ماست و پنیر ... تشویق و همگامی می نماید.

کار تمدید این پروژه توسعهء مالداری که هنوزهم منابع تامین شده بوسیلهءنخستین کمک مالی فرانسه را در اختیار دارد، الآن با مقامات ذیصلاح تحت بحث و مذاکره است.

JPEG

تاریخ نشر 23/04/2015

قسمت بالایی صفحه