گفتگوی سفیر فرانسه با معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان [fr]

JPEG

سفیر فرانسه بتاریخ 9 نوامبر 2014 مطابق 18 عقرب 1393، بحضور معاون دوم رئیس جمهور پذیرفته شد. این گفت و شنود فرصت خاص داد تا دورنماهای تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاح ساختار انتخاباتی و اصلاح قانون اساسی مطرح شود.
معاون دوم رئیس جمهور از سوی نقش بارز پروفِسور گی کارکَسون که در کار بر مسودهَ قانون سهم گرفته و نتیجتاً منتج به تصویب قانون اساسی فعلی در سال 2004 شد و از جانب دیگر موجودیت رسم طولانی همکاری عدلی و قضایی میان دو کشور را خاطر نشان ساخت.

تاریخ نشر 17/11/2014

قسمت بالایی صفحه