گفتگوی سفیر فرانسه با کارمندان ادارات رسمی افغانستان که اخیراً یک دورهء کارآموزی را در "مکتب ملی اداره – (اِنا)" فرانسه سپری نمودند

بتاریخ ۳ آگست ۲۰۱۶ (۱۳ اسد ۱۳۹۵) آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه، در حضورداشت آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی شورای وزرأ، خانم کامله صدیقی، معاونهء ریاست عمومی و خانم ویکتوریا غوری، رئیسهء منابع بشری ریاست عمومی ادارهء امور ریاست جمهوری، از جمع کارمندان افغانی که بتازگی در قسمت روند هماهنگی امور حکومتی در مکتب ملی اداره یا "اِنا" فرانسه آموزش دیده اند، پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

کارآموزانی مربوط به ریاست عمومی ادارهء امور ریاست جمهوری، دارالانشأی شورای وزرأ، ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی، وزارت عدلیه، اداره مستقل اورگان های محلی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بگونهء مفصل و مشرح در مورد موثریت و مفیدیت برنامهء آموزشی ارائه شده و طرز استفاده از آموخته های فوق در اجرای امور اداری یومیه شان، صحبت نمودند. تمام کارمندان حاضر در این نشست خاطر نشان کردند که بدعت در ترکیب گروه کارآموزان زمینه را مساعد ساخت تا مسئولین نهادهای عمده رسمی در بخش حکومتداری باهم آشنا شده و یک فرهنگ مشترک مدیریت امور عامه و هماهنگی عملکردهای حکومتی را بسط دهند.

JPEG

خانم صدیقی و هم آقای ارسلایی برکیفیت روابط حفظ شده در میان اداره شان و بخش همکاری فرانسه، و براهمیت برنامه های عملی آموزش دهی در چوکات معاهدهء دوستی موجود میان دو کشور مان، تأکید ورزیدند. فرانسه یک برنامه مهم همکاری را با ریاست عمومی ادارهء امور ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی نموده است. اقدام به این همکاری، در ماه های آینده یک برنامهء آموزشی را در افغانستان وسعت خواهد داد. هدف از برنامه متذکره، ایجاد یک ظرفیت خودکفای تعلیمی در داخل ادارات افغانستان و سهولت بخشیدن به همکاری بین نهادهای مختلف رسمی ذیربط است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه