گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

JPEG

سفیر فرانسه بتاریخ 19 اکتوبر 2014 مصادف 27 میزان 1393، بحضور رئیس جمهور پذیرفته شد.این ملاقات و گفتگو به وی فُرصت داد تا به مخاطب اش نامه ای عنوانی رئیس جمهور افغانستان از جانب همتای فرانسوی اش را تقدیم بدارد ؛ همانطوریکه این امر را با رئیس اجرائیه و رئیس جمهور اسبق حامد کرزی انجام داده بود. در زمره مطالب مطرح شده، تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر (فرانسه در کابل ریاست حلقهً کوچک "دوبلین" را که مرجع بحث و گفتمان در بارهً مواد مخدر است، بعهده دارد)، روند آشتی و توسعهً روابط اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
سفیر فرانسه با اغتنام از فرصت به تعهد کشور فرانسه در تداوم استقراراش در کنار افغانستان، خاصتآ در چوکات معاهدهً دوستی و همکاری بیست ساله منعقده ای سال 2012، تآکید ورزید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه