گفتگوی تیلفونی رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران (۱۳ جون ۲۰۱۸ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۳ جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، تیلفونی مشافهه و تبادل نظر نمود.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه به همتای ایرانی اش، عزم و ارادهء فرانسه را در همسویی با دولت شاهی انگلستان، جمهوری فِدِرال آلمان، فِدِراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، در راستای پیگیری تطبیق توافقنامهء ویِن حاوی همه ابعاداش درمورد برنامهء هسته ای ایران، تذکار داد.

از جانب ما، رئیس جمهوری فرانسه رئیس جمهور حسن روحانی را از اموری در حال جریان مطلع نمود. موصوف آرزومندی نمود تا جمهوری اسلامی ایران بنوبهء خویش وجایب و مکلفیت های اش را بدون ابهام انجام دهد.

برعلاوه، در پاسخ به تقاضای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد نمود تا طی هفته های آینده یک جلسهء وزارتی کُمیسیون مشترک وابسته به توافقنامهء ویِن تدویر یابد.

مشارالیه بالاخره پیشنهاداش را مبنی بر توافقنامه بسط یافته به نحوی که اتمام بخش اوضاع و شرایط بحران های منطقوی باشد و زمینهء ایجاد اعتماد را دوباره مساعد نموده بتواند، و اما بخصوص در امر استقرار حق حاکمیت کشور سوریه بواسطهء یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و ادغامی، یادآور گردید.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/entretien-telephonique-du-president-de-la-republique-avec-hassan-rohani-president-iranien/

تاریخ نشر 14/06/2018

قسمت بالایی صفحه