گفتگوی تعاملی درمورد خشونت ها علیه اطفال

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – گفتگوی تعاملی درمورد خشونت ها علیه اطفال - متن سخنرانی حاوی موضع و موقف جمهوری فرانسه درعرصه متذکره – ژنیو، ۲ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۲ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترمه نماینده خاص،

جمهوری فرانسه بخاطر ارائهء گزارش تان که هنایش خشونت ها، منجمله خشونت های که هنوزهم اکثراً اطفال را هدف قرار میدهد، - و بخصوص تأثیرات مخرب و مذموم آن بر صحت و سلامت روانی شان را دقیقاً توضیح و تفصیل می دهد، از شما مشکور و سپاسگزار است.

جمهوری فرانسه بحیث ممضی منشور منوط به حقوق طفل و سه پروتوکول اختیاری آن، می خواهد در اینجا تعهد خویش را در راستای احقاق حقوق طفل، دختران و پسران تذکار دهد.

شما در دورنمای تطبیق اجندآی ۲۰۳۰ میلادی / ۱۴۰۹ هجری شمسی، بر تعمیل ابتکارات منطقوی مبنی بر سهمگیری و مدد به حفظ صحت و سلامت روانی و رفاه اطفال تأکید می ورزید. جمهوری فرانسه از عطف توجه فزاینده به اشتراک اطفال، و درنظرداشت نظرات و دیدگاه های شان در گزارش تان، خشنود و محظوظ است.

جمهوری فرانسه بسطح ملی، یک راهکار ۲۰۲۰ - ۲۰۲۲ میلادی (۱۳۹۹ – ۱۴۰۱ هجری شمسی) بین الوزارتی مبارزه علیه اعمال خشونت بر اطفال را مرعی الاجرا می کند. این راهبرد علی الخصوص مبتنی بر آگهی دهی، انقاذ سخن و گفتار، تسهیل مشخصات و علائم، و همسویی و همگامی با اطفال است. منظور از راهبرد مذکور و آنهم با عطف توجه خاص به چوکات خانوادگی، مجادله با تمام انواع و اشکال خشونت های است که بر ایشان تحمیل می گردد.

محترمه نماینده خاص،

چه تدابیری را جهت تقویت اشتراک اطفال در نهادها و مراجع ملی و بین المللی توصیه و تجویز می نمایید ؟

از شما مشکور و ممنونم."

(...)

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Dialogue-interactif-sur-les-violences-contre-les-enfants

تاریخ نشر 05/07/2020

قسمت بالایی صفحه