گفتگوی تعاملی درمورد اعمال تبعیضات بر زنان

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – گفتگوی تعاملی با گروه کاری درمورد اعمال تبعیضات بر زنان – متن سخنرانی حاوی موضع و موقف جمهوری فرانسه درعرصه – ژنیو، دوشنبه ۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترمه خانم رئیسه،

جمهوری فرانسه به گروه کاری بخاطر گزارش اش که به اعمال تبعیضات بر زنان و دختران در جو و فضای مسلکی اختصاص یافته است، اظهار سپاس و امتنان می کند.

طی ۲۵ سال گذشته در زمینه پیشرفت های صورت پذیرفت که در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) با تصویب منشور سازمان بین المللی کار – (او.ای.تی.) علیه خشونت، آزار و اذیت در محیط کار استعلاء یافت و مفتخر گردید. جمهوری فرانسه اما ۴۱ سال بعد از وضع و تصویب منشوری درمورد محو تمامی انواع و اشکال تبعیضات علیه زنان، با گسترش قوانینی که به حقانیت حقوق شان در سرتاسر جهان ضرر و صدمه می رساند، کماکان مشوش و نگران است. جمهوری فرانسه با توصیه و سفارش تان که دول را به فسخ و الغای قوانین مذکور تشویق و تحریض می کند، می پیوندد.

حائز اهمیت است تا در اینجا هنایش نامتوازن مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" را بر زنان و دختران نیز باید خاطرنشان ساخت. بحران صحی نمی تواند تصعید تبعیضاتی را که زنان بطور مستقیم یا غیرمستقیم متقبل می گردند، توجیه کرده و برائت دهد. علاوتاً، گزارش فوق الذکر بحق تضاد فنآوری را که منبع نویدها، ولی نیز چالش ها دربخش ادغام توصیف می گردد، شناخته و بدآن اذعان می دارد.

بالاخره، گزارش مذکور بر اهمیت مساوات حق الزحمه یا مشاهره برای انجام یک کار مساوی به ارزش مساوی تأکید می ورزد. از این نظر، یک فهرست شاخصه های مساوات میان زنان و مردان در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های جدی/دلو سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در کشور فرانسه ادخال یافت. همه ساله، شرکت های مان جهت اتخاذ تدابیر تصحیحی توأم با حکم تعمیل تعزیرات و مجازات، منبعد باید فهرست شاخصه های شان را محاسبه کرده و بدست نشر و طبع بسپارند. گزارش فوق دول را به ایجاد چوکات های عدلی و قضایی که زمینهء مجادله با آزار و اذیت را مساعد می سازد، تشویق و ترغیب می کند. آیا در زمینه می توانید کدام مثال های عملی را به مایان ارائه و تصریح بدارید ؟"

از شما مشکور و سپاسگزارم."

(...)

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/La-discrimination-faite-aux-femmes

تاریخ نشر 07/07/2020

قسمت بالایی صفحه