گفتگوی تعاملی با گزارشگر خاص درمورد اعدام های فراعدلی و قضایی، معجل و مجمل یا مستبدانه و ظالمانه

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – گفتگوی تعاملی با گزارشگر خاص درمورد اعدام های فراعدلی و قضایی، معجل و مجمل یا مستبدانه و ظالمانه – سخنرانی حاوی موضع و موقف جمهوری فرانسه درعرصه متذکره – ژنیو، جمعه ۳ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترم آقای رئیس، مشکور و سپاسگزارم،

جمهوری فرانسه بخاطر ارائهء تشریحات و تفصیلات لازمه خانم گزارشگر خاص، ممنون و مدیون موصوفه بوده، و پشتیبانی خویش را از دورهء ایفای وظایف محولهء نامبرده و تجدید این دور کاری اش برای سه سال آینده مجدداً تأیید می کند. جمهوری فرانسه با اعلامیهء اتحادیه اروپا می پیوندد.

مبارزه علیه معافیت عاملین تخلفات و نقض های حقوق بشر و حق بین المللی بشردوستانه، بشمول اعدام های فراعدلی و قضایی، معجل و مجمل یا مستبدانه و ظالمانه، بمنظور اینکه مسئولین به پای میز عدالت کشاینده شده و قربانیان متمتع از جبران خساره گردند، باید منحیث یک اولویت محسوب گردد. در بسی ممالک جهان، جلوگیری از اعدام های فراعدلی و قضایی، و مبارزه علیه معافیت عاملین مظنون، یک رُکن اساسی معاد به صلح و ثبات را تشکیل می دهد.

از این نظر، جمهوری فرانسه خاطر نشان می سازد که نابودی و انهدام هدفمند بذریعهء پهپادها در جو و فضای منازعات مسلحانه باید مطابق به انتظامات و مقررات حق بین المللی بشردوستانه لزوماً هدایت یافته، و درصورت ادعای معتبری مبنی بر ازدست دادن و جراحت برداشتن افراد ملکی و یا خسارت وارده به مال و منال ملکی، باید منجر به انجام تحقیقات و استقصاء لازمه گردد. جمهوری فرانسه نیز به مقصد اینکه روندهای بهره برداری از پهپادها بمانند استفاده از دیگر ادوات و وسایل جنگی در عین میادین عملیات سخت گیرانه و دقیق باشد، نظارت و مراقبت بعمل می آورد.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و ممنونم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Dialogue-interactif-avec-la-Rapporteure-speciale-sur-les-executions

تاریخ نشر 17/07/2020

قسمت بالایی صفحه