گفتگوی تعاملی با گزارشگر خاص درمورد آزادی بیان

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – گفتگوی تعاملی با گزارشگر خاص درمورد آزادی بیان – متن سخنرانی حاوی موضع و موقف جمهوری فرانسه درعرصه – ژنیو، جمعه ۱۰ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترم آقای گزارشگر خاص،

جمهوری فرانسه از ارائهء گزارش تان ممنون و سپاسگزار است، و کشور مزبور از اینکه شورای حقوق بشر می تواند هنایش های مرض واگیر ویروس گُرونا – "کووید-۱۹" را بر آزادی بیان مطمح بحث و مداقه قرار دهد، استقبال و تمجید می کند.

جمهوری فرانسه می خواهد تذکار دهد که نباید از هیچ حالت اضطراری و استثنأیی به مقاصد تحدید فضایی مدنی بهره برداری کرد، و در زمینه امر ضروری و الزامی است تا یک جایگاه مقدم و معلی به جامعهء مدنی در گفتمان عامه قائل گردید.

اما، جمهوری فرانسه از تکثر اخبار جعل و مکذوب نگران و مضطرب است : پخش وسیع معلومات غلط و دستکاری و تحریف اطلاعات سد و حائلی است به دسترسی به اطلاعات معتبر و موثق، مستخرج از رسانه های آزاد و مستقل. ما دقیقاً مستحضر هستیم که تدوین و تنفیذ قانونی درمورد مسئله متذکره، اگر بدآن ضرورتی باشد، می تواند به انحراف های خطرناکی برای آزادی مطبوعات بانجامد. به همین منظور، ما یک دور تعمق و تفکر جمعی و ادغامی را در این معضل، منجمله بذریعهء مشارکت برای اطلاعات و مردم سالاری که درچوکات اتحاد برای چند جانبه گرایی آغاز و راه اندازی گردیده است، انجام می دهیم.

از این نظر، جمهوری فرانسه از تشکیل و آغاز مورخ ۲۴ جون ۲۰۲۰ میلادی (۴ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) یک گروه کاری دربارهء اطلاعات جعل و مکذوب از سوی مجتمع درمورد اطلاعات و مردم سالاری استقبال و ستایش می کند. این گروه کاری که متشکل است از متخصصین سرتاسر جهان، با مشارکت دول، شرکت های دیجیتالی و مسلکیان رسانه ها و آنهم با درس و عبرت گرفتن از بحران صحی کنونی، انگیزه و هدف ترقیم و تسجیل توصیه ها یا دستورالعمل ها را درعرصهء انسجام و خود تنظیمی دارد. ما از تمامی دول خواهان حمایت از بذل کار و زحمات این گروهی که روند امور محوله اش حین اجلاس مجتمع پاریس برای صلح ارائه و معرفی خواهد گردید، هستیم.

محترم آقای گزارشگر خاص،

گزارش تان انحرافات بالقوه قوانین را درمورد اخبار غلط برملا و افشا می سازد. به نظر شما، چگونه دول بایست آنها را مهار کرده، انتظام بخشد ؟

از عطف توجه تان مدیون و مشکورم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Dialogue-interactif-avec-le-rapporteur-special-sur-la-liberte-d-expression

تاریخ نشر 18/07/2020

قسمت بالایی صفحه