گفتمان باز درمورد خشونت های جنسی

گفتمان باز درمورد خشونت های جنسی منوط به منازعات

متن سخنرانی آقای نیکولا دو ریویِیر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – در شورای امنیت – نیویارک، ۱۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۲۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

"محترم آقای وزیر، عالیجنابان،

من می خواهم از سخنرانان امروزی مان تشکر و امتنان، و به تمامی فعالان بخصوص جامعهء مدنی بخاطر بذل مسعی و زحمات شان در ساحهء کار، ادأی احترام و اکرام نمایم. من از فعالیت جمهوری فِدِرال آلمان و جمهوری دومینیکِن در رأس گروه کاری غیر رسمی درمورد اجندآی تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت" نیز استقبال و تمجید بعمل می آورم.

ما خودرا شریک نگرانی ها و اضطراب های میدانیم که در گزارش منشی عمومی ابراز و مبیین گردیده است. دسترسی قربانیان به عدالت و تداوی اولیه، علی الخصوص به عرضهء خدمات صحت جنسی و تولید مثل، و آنهم خاصتاً در جو و فضای ناشی از شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، چالش های عمده محسوب می گردد. ما از سیاسی ساختن مسائل فوق الذکر که به نقص و ضرر منافع زنان و دختران تمام می گردد، اظهار تأسف و تلهف می نماییم.

ما رجوع به خشونت های جنسی همچون وسیله یا استطرادی جنگ و رعب با هدف جریحه دار ساختن و استیحاش دوامدار مردمان، و همچنان قلع و قمع بذل همه تلاش ها را در قبال دریافت یک راه بیرون رفت از بحران ها شدیداً تقبیح و تثریب می نماییم.

مبارزه علیه معافیت بهترین نوع انصراف از مقابله و مقاتله است. عاملین خشونت های جنسی باید منظماً تحت تعقیب و محکومیت عدلی و قضایی قرار گیرند. این امر باید یک اولویتی بسطح ملی باشد. عدالت بین المللی درصورت وقوع جنایات جمعی، نیز حاوی ایفای نقشی است. از این نظر، ما از فعالیت محکمهء بین المللی جزأ پشتیبانی می نماییم.

جلوگیری از خشونت های جنسی مستلزم تاخت و تاز بر نابرابری های جنسیتی است. خشونت های جنسی با تبعیضات، نظریات ناسالم و غلط و کلیشه های متحجر تشدید می یابد. تصعید بیانات سیاسی بوضوح جنس گرا، زن ستیز یا دگرباش زدا، خشونت های جنسیتی و جنسی را تقویت و اضطلاع می بخشد. شورای مذکور جهت مقابله و انهزام این نائبه، بدرستی راه حل های را تشخیص و تعیین کرده است : به عبارت دیگر، زمانیکه اشتراک زنان در همه سطوح روندهای تصمیم گیر تأمین و یک توجه واقعی به انجاء و انقاذ اقتصادی واجتماعی شان مبذول گردد، معذالک، جوامع از بحران ها، سدیدتر،عادل تر و برابرتر بدر می آید.

حمایت و رسیدگی به بازماندگان خشونت های جنسی، منجمله وقتیکه طی مراحل عدلی و قضایی قابل دسترس نبوده یا منقبض و مسدود باشد، یک امر اساسی و الزامی توصیف می گردد. به همین منظور، جمهوری فرانسه تصمیم گرفت تا مبلغ ۶،۲ میلیون یورو را به صندوق جهانی موکوِژ/مراد اعطأ کند. حمایت و رسیدگی باید عمومی باشد. به همین مقصد، جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) به مکیال ۵ میلیون یورو، یک رویکار خودکفایی زنان را بذریعهء دسترسی بهتر به عرضهء خدمات صحت جنسی و تولید مثل و مدنظر گرفتن خشونت های جنسی در منطقهء وادی فیرا در جمهوری چاد تمویل مالی کرد.

محترمه خانم نماینده خاص، نقش تان در بخش استیقاظ، هشدار و استناد حائز مقام محوری است. ما به پشتیبانی از درنظرداشت خشونت های جنسی منوط به مناقشات در راستای حل و فصل آن درکشورها، و به دفاع از تعبیه و گسیل منابع مناسب و منطبق به تیم های ساحوی ادامه خواهیم داد.

الآن، امر استعجالی دست یازیدن به عمل است. جمهوری فرانسه در این مسیر تدابیر لازمه را علی الخصوص در چشم انداز اجلاس مجتمع نسل مساوات که ما در تماس و ارتباط با ایالات متحده مکسیک، بخش نسوان سازمان ملل متحد و جامعهء مدنی آن را تنظیم و تنسیق خواهیم نمود، روی دست گرفته و مرعی الاجرا خواهد کرد.

محترم آقای رئیس، از عطف توجه تان درعرصه مشکور و ممنونم."

لطفاً، جهت اخذ و مطالعهء متن اصلی سخنرانی آقای نیکولا دو ریویِیر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد درمورد معضل خشونت های جنسی، در اینجا کلیک کنید : https://onu.delegfrance.org/Debat-ouvert-sur-les-violences-sexuelles

تاریخ نشر 21/07/2020

قسمت بالایی صفحه