گفتمان امنیت هرات : "دورنماهای همکاری منطقوی و بین المللی حین مرحلهَ گذار در افغانستان" (ژان – لووک راسین) [fr]

"بعد از سال 2012، با ابتکار انستیتیوت مطالعات راهبردی افغان، گفتمان امنیت هرات یک جایگاهی جروبحث در بارهَ حال و آینده افغانستان را برای فعالان اجتماعی و تحلیگران افغان، ناظرین بین المللی و دیپلومات های برحال و حاضر در کشور، ایجاد می کند. این یادداشت، در یک وضعیت خاصتاً سرنوشت ساز، سخنرانی ایراد شده بتاریخ 28 سپتامبر 2014 (مطابق 6 میزان 1393) را در اجلاس سومین دور گفتمان امنیت بسط می دهد : یعنی، شرایط خروج از قبل آغاز شده ای اکثر نیروهای خارجی وابسته به "آیساف" یا قوای بین المللی معاونت به امنیت که معیاد ماَموریتِ شان اختتام می یابد ؛ مذاکرات طولانی برمرحلهء انتقال سیاسی اثرگذار بود و مذاکرات طویل یاد شده به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بوقوع پیوست، تا بالاخره محمد اشرف غنی احمدزی را در راَس یک حکومت وحدت ملی به اریکه ریاست جمهوری رسانید و حکومت وحدت ملی ای که عبدالله عبدالله رقیب ریاستی اش در آن به سِمَت رئیس اجرائیه یا به نحوی به پُست صدراعظمی، نایل آمد.
یادداشت آتی به بخش بین المللی مرحلهَ انتقالِ در حال تحول، می پردازد و در زمینه، واقعات عمده ای که روزهای بعد از تدویرِ گِردهمایی گفتمانِ امنیت 27 و 28 سپتامبر الی اوآیل برج نوامبر 2014 (مطابق 5 و 6 میزان الی اواسط ماه عقرب 1393) را رقم زده است، مدنظر می گیرد."

دورنماهای همکاری منطقوی و بین المللی حین مرحلهَ گذار افغانستان

PDF - 482.8 kb
Les perspectives de coopération régionale et internationale à l’heure de la transition afghane
(PDF - 482.8 kb)

تاریخ نشر 02/12/2014

قسمت بالایی صفحه