گشایش نخستین کمیسیون مختلط سیاسی-نظامی فرانسه و افغانستان [fr]

وزیر دفاع فرانسه آقای ژان ایف لودریان همتای افغانی اش جنرال بسم اله خان محمدی را به مناسبت گشایش رسمی نخستین کمیسیون مختلط سیاسی-نظامی مندرج معاهده دوستی و همکاری که هر دو کشور را با هم وصلت میدهد ؛ به تاریخ 8 جنوری در شهر پاریس پذیرایی نمود. بدینترتیب، فرانسه بالای تعهد اش در رابطه به تداوم فعالیتهای اش بعد از ختم ماموریت آیساف چه در چوکات همه جانبه و چه در بخش ماموریت آینده ناتو "Resolute Support"، تاکید مجدد نمود. این کمیسیون فرصت بود برای تشخیص جهات همکاری موثر برای تداوم فعالیت ما در افغانستان همچنین در راه اندازی یک دیالوگ سیاسی ستراتیژیک و امیدوار کننده، کارگر واقع گردید.

آقای ژان ایف لودریان از زمان شروع وظیفه اش پنج مرتبه به افغانستان سفر نموده است و جنرال بسم اله خان فقط در چوکات اجرای وظایف قبلی اش منحیث لوی درستیز قوت های مسلح در فرانسه حضور یافته بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه