گسیل نامه مشترک اروپایی های متعهد به توافقنامهء ویِن عنوانی همتایان امریکایی شان (۶ جون ۲۰۱۸ / ۱۶ جوزا ۱۳۹۷)


به تعقیب اتخاذ تصمیم امریکا مبنی بر خروج از توافقنامهء ویِن، وزرأی امور خارجه و مالیه جمهوری فرانسه، جمهوری فِدِرال آلمان، دولت شاهی انگلستان و همچنان خانم فِدِریکا موگِرینی، نماینده بُلند پایه اتحادیهء اروپا در امور خارجه و سیاست امنیت، بروز دوشنبه ۴ جون سال ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۴ جوزا سال ۱۳۹۷ هجری شمسی یک نامه مشترکی را عنوانی سران ایالات متحده امریکا ارسال نمودند. مقامات فوق الذکر تعهد شان را در قبال توافق درمورد برنامهء هسته ای ایران تذکار دادند، و از رهبران ایالات متحده امریکا خواستار معافیت شرکت های فرانسوی از تعزیرات گردیدند.

JPEG

جهت دسترسی به نامه متذکره و اخذ معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/lettre-commune-des-europeens-parties-a-l-accord-de-vienne-a-leurs-homologues

تاریخ نشر 10/06/2018

قسمت بالایی صفحه