گردهمایی در شهر مِتس به ابتکار اتحادیهء دِموکرات های ترک اروپا – لورِن (۱۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۲ حوت ۱۳۹۵)

یک انجمنی، در فضای بسته، ابتکار تنظیم یک گردهمایی را در شهر مِتس فرانسه بدست گرفت. این گردهمایی در قالب نظام آزادی تجمعات صورت می پذیرفت.

فرانسه یک کشور قانونمدار بوده و شرایط و اوضاع موجوده را درنظر می گیرد. معهذأ، با عدم تهدید مشهود علیه نظم عامه، دلیل و منطقی برای منع این گردهمایی ای که روی همرفته هیچ نشانی از امکان بروز مداخله در زندگی سیاسی فرانسه از آن به دید نمی رسید، وجود نداشت.

فرانسه اکنون در مقابل تنش موجود میان ترکیه و چند دولت عضو اتحادیهء اروپا، خواهان حفظ آرامش و شکیبایی بوده و از سران ترکیه نیز دعوت می نماید تا از زیاده روی و تحریکات اجتناب ورزند. فرانسه مجدداً از وابستگی خویش به اساسات مردم سالاری یادآوری می نماید.

در چنین حالت و وضعیتی نازک، پذیرش احساس مسئولیت و پرهیز از مشاجره های بیهوده، یک امر الزامی و حیاتی محسوب می گردد.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/reunion-a-metz-a-l-initiative-de-l-union-des-democrates-turcs-d-europe-lorraine

تاریخ نشر 13/03/2017

قسمت بالایی صفحه