گردشگری – شورای بین الوزارتی گردشگری (۲۶جولای ۲۰۱۷ / ۴ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه با پذیرایی و میزبانی از ۸۳ میلیون تن از گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، نخستین مقصد و هدف گردشگری جهانی محسوب می گردد.

JPEG

بخش گردشگری در مجموع، حدوداً %۸ تولیدات ناخالص داخلی کشور فرانسه را تشکیل می دهد و زمینهء اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم را به ۲ میلیون تن فراهم می سازد.

هدف حکومت فرانسه با افزایش تعداد گردشگران بین المللی به ۱۰۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی)، تقویت این جایگاه نخست است. حکومت این کشور آرزومندی دارد که این هدف توأم با تمدید معیاد متوسط اقامت شان در سرزمین فرانسه باشد.

JPEG

بدین مناسبت، صدراعظم جمهوری فرانسه نقشهء راه حکومت در عرصهء صنعت گردشگری و اتخاذ تدابیر عینی را در شش بخش حاوی اولویت معرفی نمود :

- کیفیت پذیرایی، میزبانی و تأمین امنیت ساحات مورد نظر، عناصر اساسی کسب رضایت و پابند نمودن گردشگران است ؛
- تنظیم و تنسیق عرضهء خدمات گردشگری زمینهء جلب تعداد روز افزون گردشگران بین المللی را فراهم می سازد ؛
- حمایت دولت از سرمایه گذاری ها، باب اساسی راهبرد حکومت محسوب می گردد ؛
- آموزش و اشتغال، بخش های کلیدی کیفیت عرضهء خدمات بشمار می آید ؛
- پشتیبانی از دیجیتالی سازی و تشریک معلومات، زمینهء تقویه رقابت صنعت گردشگری را مساعد می سازد ؛
- دسترسی هر چه بیشتر مردم به تعطیلات.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-conseil-interministeriel-du-tourisme-26-07-17

تاریخ نشر 30/07/2017

قسمت بالایی صفحه