گردشگری – شهر لیون بحیث "بهترین مقصد سفر و تفرج آخر هفته در اروپا" انتخاب گردید – اطلاعیهء ژان – مارک ایرو (۵ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۵ سنبله ۱۳۹۵)

JPEG

من از تعیین شهر لیون بحیث "بهترین مقصد سفر و تفرج آخر هفته در اروپا" از سوی هیئت منصفهء "جوایز سفرجهان"، استقبال و قدردانی بعمل می آورم.

JPEG

شهر لیون فرانسه هر سال به تعداد ۵،۵ میلیون بازدیدکننده را بخود جلب می کند، یعنی ۲ میلیون سیاح بیشتر از ده سال قبل. میزان مراجعین برای اقامت گزیدن در هوتل های لیون، طی هفت ماه اول سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، %۶۵ صعود نموده است.

این نتیجه مثبت، ثمرهء یک راهکار اراده گرای شهر لیون فرانسه و افراد مسلکی با حمایت دولت است. بعد از ثبت شهر کُهنه لیون در لیست میراث جهانی "یونسکو" (یا سازمان ملل متحد برای معارف، علم و فرهنگ) در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ هجری شمسی) و توجه بخرچ داده شده به کیفیت پذیرایی، بخصوص با عرضه خدمات هوتلداری با کیفیت، و بذل کار و زحمات در راستای ارتقای مقصد سفر، این مأمول وسیعاً بیانگر موفقیت شهر لیون بوده و دارای حیثیت و مقامی می باشد که امروز نزد گردشگران کسب نموده است. من خاصتاً صحت و بجا بودن قراردادء مقصد مسافرت، بنام "تنها لیون" را که در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) جهت تعریف و تصریح یک راهبردء ارتقای صنعت گردشگری و هنر آشپزی، با دولت عقد گردید، خاطر نشان می سازم.

JPEG

این همه جد وجهد در چهارچوب اولویت های مشخص شده بسطح ملی، انجام می یابد، به عبارت دیگر : سیستم دیجیتالی، پذیرایی، آموزش، سرمایه گذاری. من در فصل خزان امسال دومین کنفرانس سالانهء گردشگری را جهت وارسی از تطبیق این برنامه ها، تدویر خواهم نمود.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-lyon-elue-meilleure-destination-week-end-en-europe-declaration-de-jean

تاریخ نشر 07/09/2016

قسمت بالایی صفحه