گردشگری – اشتراک آقای ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در نخستین جلسهء کُمیتهء حرفه گردشگری – (۱۶ جنوری ۲۰۲۰ / ۲۶ جدی ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۶ جنوری ۲۰۲۰ میلادی مطابق به ۲۶ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه نخستین جلسهء کُمیتهء حرفه گردشگری را ریاست نمود.

JPEG

کُمیته حرفه گردشگری که تصمیم به امر آغاز فعالیت اش حین اجلاس مورخ ۱۷ می ۲۰۱۹ میلادی (۲۷ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی) شورای وزارتی صنعت گردشگری اتخاذ یافت، جهت تأمین یک مشاورت و تفاهم عمیق، و زمینه سازی در راستای ایجاد راهکارهای گردشگری میان مسلکیان و مقامات امور عام المنفعه، عمیم مسلکیان صنعت گردشگری (یعنی، تشکیلات محلی، شرکت ها، فِدِراسیون ها / انجمن های مسلکی، سازمان های صنفی، نهادهای رسمی، بخصوص "اتوو فرانس" و انستیتیوت گردشگری فرانسه) را گردهم آورد.

اولویت کاری اجندآی جلسه فوق الذکر بر چهار موضوع عمده وابسته به حرفه گردشگری تمرکز داشت : شغل و تعلیم، سیاحت مستمر، تعاملات قانونی و رقابتی، دیجیتال و تغییر و تحول دیجیتالی.

JPEG

بدین منوال، اقدامات مزبور به جمیع فعالان حرفه گردشگری که از سوی دولت همگامی و همسویی می گردند، زمینهء تفکر و تعمق همگانی را بالای یک نقشهء راه و آنهم با درنظرداشت نخستین دورنمای تدوین و عقد یک قرارداد حرفه متذکره از همین اکنون تا آخر سال جاری میلادی مساعد خواهد ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-a-la-premiere-reunion-du-comite

تاریخ نشر 19/01/2020

قسمت بالایی صفحه